โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ
เพื่อการจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 

ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2560
ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน และพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ป่าโคกดงเค็ง

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

** ผู้สนใจเข้าอบรม ติดต่อ 0-4375-4407 หรือ 086-6468005 (คุณคมกริช วงศ์ภาคำ) **
(โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)