คณะทำงาน

คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อพ.สธ.-มมส) ประจำปี 2559


รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล

ประธานคณะทำงาน


รองศาสตราจารย์ ศิริธร ศิริอมรพรรณ

รองประธานคณะทำงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
คณะทำงาน


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์
คณะทำงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยี
คณะทำงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข

คณะทำงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย ชาแท่น

คณะทำงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร แสนสุข

คณะทำงาน


อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว

คณะทำงาน


อาจารย์ ดร.สุทธิรา ขุมกระโทก

คณะทำงาน


อาจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์

คณะทำงาน


นางสิริพร ศิระบูชา
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
คณะทำงาน


นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะทำงานและเลขานุการ


นางสาวอนัญพร พรหมเมตตา

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวปรมาภรณ์ บุตรมารศรี

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาววราภรณ์ ตาลแจ่ม

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ