ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อพ.สธ.-มมส)
หน่วยประสานงานเฉพาะกิจ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร 043 754-416
https://rspg.msu.ac.th เว็บไซต์หลักโครงการฯ