ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(โครงการ อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พื้นที่ดำเนินงาน

ป่าโคกดงเค็ง เป็นป่าวัฒนธรรมหรือป่าสาธารณะประโยชน์ในตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นป่าเต็งรัง หรือคนอีสานเรียกว่า ป่าโคก ป่าแห่งนี้ชาวบ้านจาก 8 หมู่บ้าน ในตำบลพระธาตุ ได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า เป็นแหล่งอาหาร ผัก เห็ด หาฟืน เก็บสมุนไพร เป็นต้น  ปัจจุบันป่าแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นระยะกว่า 25 ปี ทำหน้าที่ดูแล และจัดการเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรของป่าแห่งนี้ ในพื้นที่ดำเนินงาน 501 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งด้านกายภาพ อันได้แก่ดิน หิน น้ำ และทรัพยากรชีวภาพ ทั้งพืช สัตว์และเห็ด ที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม

ผลการดำเนินโครงการ

การสำรวจความหลากชนิดพืชในป่าโคกดงเค็ง จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการฯ อพ.สธ. ด้วยการวางแปลงตัวอย่าง และการเดินสำรวจตามเส้นทาง (LTS) พบพรรณไม้ 151 ชนิด 53 วงศ์ 126 สกุล จำแนกเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ 140 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 11 ชนิด จำแนกตามลักษณะนิสัย ไม้ต้น 70 ชนิด ไม้ล้มลุก 40 ชนิด ไม้เลื้อย 21 ชนิด ไม้พุ่ม 17 ชนิด และไม้รอเลื้อย 3 ชนิด พบพืชวงศ์ถั่ว (FABACEAE) มากที่สุด 20 ชนิด วงศ์กระทุ่มหรือวงศ์เข็ม (RUBIACEAE) รองลงมา 14 ชนิด วงศ์ฝ้าย (MALVACEAE) 12 ชนิด  วงศ์มะขามป้อม (PHYLLANTHACEAE) 8 ชนิด วงศ์ตีนเป็ด (APOCYNACEAE) และวงศ์ไม้ยางนา (DIPTEROCARPACEAE) วงศ์ละ 6 ชนิด ตามลำดับ

จากการประเมินสถานภาพของพืชพบ 2 ชนิด ได้แก่ ไข่เน่า (Gardenia sootepensis Hutch.) และคันจ้อง (Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte) ปรากฏในบัญชีรายชื่อพืชหายากของประเทศไทย

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทที่ไม่ได้รับการจดบันทึก (มุขปาฐะ) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 ด้าน  ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จากผู้ให้ข้อมูล 36 คน ได้ข้อมูลภูมิปัญญาจำนวน 86 เรื่อง จำแนกเป็น ด้านอาหาร 46 เรื่อง ด้านหัตถกรรม 13 เรื่อง ด้านเกษตรกรรม 4 เรื่อง ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 19 เรื่อง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 เรื่อง

 

เรื่องล่าสุด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ
เพื่อการจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 

ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2560
ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน และพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ป่าโคกดงเค็ง

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

** ผู้สนใจเข้าอบรม ติดต่อ 0-4375-4407 หรือ 086-6468005 (คุณคมกริช วงศ์ภาคำ) **
(โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

  1. ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.- มมส ปิดความเห็น บน ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.- มมส
  2. ลงพื้นที่สัมภาษณ์เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่สัมภาษณ์เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. การลงพื้นที่ทำพิกัดปกปักพันธุ์พืช ปิดความเห็น บน การลงพื้นที่ทำพิกัดปกปักพันธุ์พืช
  4. พรรณไม้เขตปกปักพื้นที่นาดูน ปิดความเห็น บน พรรณไม้เขตปกปักพื้นที่นาดูน
  5. ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. มมส ประจำปีงบประมาณ 2559 ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. มมส ประจำปีงบประมาณ 2559