นักวิจัย

นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว
E-mail : sthanonkeo@gmail.com
โครงการวิจัย : การรวบรวมตัวอย่างพืชที่มีมีชีวิตในป่าโคกดงเค็ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การขยายพันธุ์กระทงลายโดยวิธีการเพาะเมล็ด


นักวิจัย
อาจารย์ ดร.สุทธิรา ขุมกระโทก
E-mail : vitexth@gmail.com
โครงการวิจัย : การสำรวจและรวบรวมตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรกายภาพในป่าโคกดงเค็ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การสำรวจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในป่าโคกดงเค็ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นักวิจัย
อาจารย์ ดร.วรงค์ สุขเสวต
E-mail : warong.s@msu.ac.th
โครงการวิจัย : การสำรวจทรัพยากรชีวภาพและสังคมพืชเบื้องต้น บริเวณพื้นที่ปกปักทรัพยากรป่าโคกดงเค็ง
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักวิจัย
นายคมกริช วงศ์ภาคำ
E-mail : komwongpa@gmail.com
โครงการวิจัย : การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทที่ไม่ได้รับการจดบันทึก (มุขปาฐะ) ในอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
นางสาวอนัญพร พรหมเมตตา
โทร. 043-754416 โทรสาร 043-754416
E-mail : apballoon@gmail.com