ติดต่อเรา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อพ.สธ.-มมส)
หน่วยประสานงานเฉพาะกิจ

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 2 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร 043 754-416 ภายใน 1755, 1758

https://rspg.msu.ac.th เว็บไซต์หลักโครงการฯ