คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อพ.สธ.-มมส)

ศาสตราจารย์.ดร.อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัฒกรรม
ประธานคณะทำงาน


รองศาสตราจารย์ ศิริธร ศิริอมรพรรณ

รองประธานคณะทำงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
คณะทำงาน


อาจารย์ ดร.สุรัชดา ชนโสภณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์
คณะทำงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยี
คณะทำงาน


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข

คณะทำงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย ชาแท่น

คณะทำงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร แสนสุข

คณะทำงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว

คณะทำงาน


อาจารย์ ดร.สุทธิรา ขุมกระโทก

คณะทำงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์

คณะทำงาน


อาจารย์นพนันท์ คณิตไธสง

คณะทำงาน


นางสิริพร ศิระบูชา
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
คณะทำงาน


นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะทำงานและเลขานุการ


นางนริศรา ปัจฉิม

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวอนัญพร พรหมเมตตา

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวปรมาภรณ์ บุตรมารศรี

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาววราภรณ์ ตาลแจ่ม

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งคณะทำงาน

คณะทำงาน-อพ.สธ.-มมส-คำสั่ง-มมส-1949