แผนแม่บท
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2564)

 

แผนแม่บท อพ.สธ. G5-มมส ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔)

ความเป็นมา หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน

ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทำหนังสือขอพระราชทานพระราชวโรกาสขอสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และได้รับพระราชานุญาตให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีแผนการดำเนินงานใน 2 พื้นที่ ได้แก่ เขตชุมชนกุดบาก จังหวัดสกลนคร  และเขตป่าโคกดงเค็ง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยจะมีการลงพื้นที่ทำการศึกษาความหลากชนิดของกล้วยไม้  และวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้พันธุ์พื้นเมืองป่าใน อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ปกปักทรัพยากรในเขตพื้นที่ป่าโคกดงเค็ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสำรวจและรวบรวมตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพภาย และสังคมพืชเบื้องต้นบริเวณป่าโคกดงเค็ง อีกทั้ง มีการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. เพื่อสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรพืชในพื้นที่ป่าโคกดงเค็ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  3. เพื่อเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในป่าโคกดงเค็ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  4. เพื่อศึกษาความหลากชนิดและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ในเขตชุมชนกุดบาก จังหวัดสกลนคร

สถานที่ดำเนินการ

  1. พื้นที่ดำเนินการ ป่าโคกดงเค็ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม
  2. พื้นที่เขตชุมชนกุดบาก จังหวัดสกลนคร
  3. พื้นที่ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ป่าโคกดงเค็ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม

  1. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อพ.สธ.-มมส)
ประกาศที่ อพ.สธ. 25/2559

ประธานกรรมการ
1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองประธานกรรมการ
2) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย
3) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ
4) รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ
5) รองอธิการบดีฝ่ายอำนายการ
6) เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กรรมการ
7) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
8) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
9) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
10) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
11) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
12) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
13) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
14) คณบดีคณะเทคโนโลยี
15) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
16) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์
17) คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
18) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
19) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
20) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
21) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
22) คณบดีคณะแพทยศาสตร์
23) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
24) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
26) คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
27) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
28) คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
29) คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์
30) คณบดีคณะนิติศาสตร์
31) คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
32) คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
33) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

กรรมการและเลขานุการ
34) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ