เรื่องที่ 1 ผีตาแฮก
เรื่องที่ 2 เลี้ยงตาปู่
เรื่องที่ 3 บวงสรวงกู่น้อย
เรื่องที่ 4 เซิ้งนางแมว