ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม 4 เรื่อง ได้แก่

เรื่องที่ 1 การทำนาข้าว
เรื่องที่ 2 การคัดเลือกพันธุ์วัว ควาย
เรื่องที่ 3 การปลูกพืชผักสวนครัว
เรื่องที่ 4 การปลูกยาสูบ