ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม 13 เรื่อง ได้แก่

เรื่องที่ 1 การสานกระติ๊บข้าว
เรื่องที่ 2 ทอเสื่อ เสี่ยกก (เสื่อกกแปรรูป)
เรื่องที่ 3 สานสวิง
เรื่องที่ 4 การทอผ้าฝ้าย
เรื่องที่ 5 ผ้าสไบขิด
เรื่องที่ 6 การเตรียมน้ำดั่ง
เรื่องที่ 7 สีย้อมผ้าจากต้นไม้
เรื่องที่ 8 การทำสีย้อมจากแมงคั่ง (ครั่ง)
เรื่องที่ 9 การทอผ้าถุงลายคองแคง
เรื่องที่ 10 ตะกร้า
เรื่องที่ 11 การเตรียมเส้นได้ทอผ้าไหม
เรื่องที่ 12 สุ่มไก่
เรื่องที่ 13  ไซ